TIETOSUOJASELOSTE

Olemme sitoutuneet suojaamaan asiakkaidemme yksityisyyttä. Tietosuojasi on meille tärkeää. Tämä on Valmennuskeskus eVitan henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, minkälaisia henkilötietoja voimme kerätä sinusta tilatessasi palveluitamme tai ottaessasi yhteyttä Valmennuskeskus eVitan verkkosivujen kautta, sekä mihin tarkoituksiin voimme tietoja käyttää. Käyttämällä verkkosivustoamme, hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version verkossa, joten ole hyvä ja tarkista se säännöllisesti. Verkkosivuston ja liitännäisten palvelujen jatkuva käyttö uuden version julkaisun jälkeen katsotaan muokattujen ehtojen hyväksynnäksi.

Luotu 13.11.2019 Päivitetty: 1.1.2020

Rekisterinpitäjä

Valmennuskeskus eVita
Toivontie 39
90530 oulu
p. 040 7275223
info@valmennuskeskusevita.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Paula Vieresjoki

Toivontie 39

90530 Oulu

0407275223

info@valmennuskeskusevita.com

Rekisterin nimi
Valmennuskeskus eVita - Asiakas- ja markkinointirekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja- asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle perustuu henkilön omaan suostumukseen. Rekisterinpidon perusteena on asiakassuhteen ylläpito, yhteydenpito asiakkaisiin ja markkinointi. Henkilötietolain puitteissa Valmennukseskus eVita kerää asiakastietoja seuraavia käyttötarkoituksia varten: asiakassuhteen hoito, ylläpito ja yhteydenotto asiakkaisiin, markkinointi eri kohderyhmille, asiakaspalautteen käsittely, asiakastyytyväisyyden mittaaminen ja palveluiden kehittäminen.

Rekisterin tietosisältö

Tallennettavia tietoa ovat nimi, syntymäaika, vastuualue tai asema, yhteystiedot, Yrityksen nimi, Y-tunnus, osasto ja yhteystiedot, tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun yhteyteen Valmennuskeskus eVitaan. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta verkkosivujen kautta lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista, tai muista vastaavista tilaanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Tietoja voidaan saada myös muulta taholta, joka ilmoittaa sinut tarjoamaamme valmennukseen tai koulutukseen osallistuvaksi.

Henkilötietojen säilytysajan määräytyminen

Henkilötietoa säilytetään niin pitkään kuin se on asiakassuhteen hoidon ja liiketoiminnan kannalta merkityksellistä

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille järjestelmien teknisen toteutuksen ja ylläpidon yhteydessä. Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille, jos valmennukseen tai koulutukseen liittyy kolmannen osapuolen laatima todistus. Tällaisissa tapauksissa voimme luovuttaa todistuksen myöntämistä varten tarvittavat tietosi. Tietoja voidaan satunnaisesti luovuttaa Suomen lain mukaisesti valikoidulle yhteistyökumppanille suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei henkilö ole kieltänyt tällaista tietojen käsittelyä ja luovuttamista.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolisille tahoille. Tietojen luovutuksia ei tehdä Suomen ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille ainoastaan järjestelmien teknisen toteutuksen ja ylläpidon yhteydessä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksiin ja salasanoin ja muiden tarvittavien suojausjärjestelyjen avulla. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Yksittäistä henkilöä koskevat tiedot ilmoitetaan ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, esimerkiksi omasta tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. Valmennuskeskus eVita noudattaa tiukasti säänneltyä vaitiolovelvollisuutta.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa sidosryhmärekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötietonsa (henkilötietolain 26 ja 28 §). Tietoja pyydetään rekisterinpitäjältä henkilökohtaisesti ja henkilöllisyys tulee todentaa sitä pyytäessä.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan rekisterinpitäjälle tehdyn rekisteröidyn kirjallisen pyynnön perusteella (henkilötietolain 29 §). Lisäksi tietoja päivitetään oma-aloitteisesti ja vanhentuneet tiedot poistetaan säännöllisin väliajoin.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Sähköistä suoramarkkinointia koskevat säännökset ovat sähköisen viestinnän tietosuojalain 26 §:ssä. Kiellot osoitetaan rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen.