JOHDON COACHING

Johtajiin panostaminen kannattaa, sillä se tuo hyvinvointia ja tasapainoa koko organisaatioon. Hyvinvoiva johtaja suoriutuu työstään paremmin ja onnistuneella johtamisella on suuri vaikutus henkilöstön työssäviihtymiseen, tuottavuuteen ja organisaation menestykseen. Kehittyäkseen johtajana olisi hyvä löytää aikaa itsereflektiolle ja omien arvojen, kokemusten, osaamisen ja toimintatapojen tarkastelulle.

Johdon coaching tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä pohtimaan omaa toimintaa, johtamisfilosofiaa ja tavoitteita. Coachingissa oma valmentaja toimii luottamuksellisena keskustelukumppanina, sparraajana, henkilökohtaisen kehityksen ja itsensäjohtamisen tukena. Valmentaja haastaa ajattelemaan omia toiminta- ja työskentelytapoja ja auttaa rakentamaan pohjaa valmentavalle johtamiskulttuurille ja voimavarakeskeiselle, positiiviselle johtajuudelle.  Prosessin aikana vahvistetaan voimavaroja ja työstetään kehittämiskohteita, liittyivätpä ne sitten omiin toimintapoihin, viestintään, vuorovaikutukseen, ihmisten johtamistaitoihin tai omaan jaksamiseen ja ajanhallintaan. Coaching tarjoaa tuen voimavarojen kokonaisvaltaiselle hyödyntämiselle, jotta valmennettavat saavuttavat tavoitteensa ja kehittyvät. Johdon coachingin tuloksena on hyvinvoiva, työssään jaksava johtaja, jolla on valmiudet ja taidot nykyaikaiseen, taitavaan ihmisten johtamiseen.


Kenelle

Johdon coaching sopii, kun halutaan

  • lisää hyvinvointia ja voimavaroja arkeen - töihin ja vapaalle
  • tukea työssä kehittymiseen ja työroolissa kasvamiseen
  • tukea tavoitteiden saavuttamiseen
  • lisää motivaatiota ja tehoa rutiinien haltuunottoon
  • tukea itsen johtamiseen, ajanhallintaan ja päätöksentekoon
  • lisää luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä

Coachingissa on kyse itsensä kehittämisen prosessista. Coaching sopii johtajille, jotka ovat motivoitununeita kehittymään ja valmiita panostamaan aktiivisesti prosessiin.


Sisältö

Coachingprosessin tavoitteet ja mittaristo muutoksille määritellään yhdessä valmennettavan, valmentajan ja tilaajaorganisaation edustajan (lähiesihenkilö tai HR) kanssa. Valmennettavan henkilökohtaisten tavoitteiden lisäksi prosessia määrittävät siten myös tilaajaorganisaation tavoitteet ja odotukset prosessin lopputuloksille. Prosessi etenee coaching -sessioilla, joiden määrä ja kesto sovitaan asiakkaan kanssa. 

Coaching -sessioiden välissä uudet opit jalkautetaan arkeen: työpaikalle ja sen ulkopuolelle. Oivallukset siirtyvät prosessin aikana heti käytäntöön ja koko työyhteisön hyödyksi.


Toteutus

Johdon coaching on yksilövalmennusta, joka voidaan toteuttaa joko lähivalmennuksena tai etänä. Coachingkokonaisuus suunnitellaan yhdessä tilaajaorganisaation ja valmennettavien kanssa. Valmennuskertojen määrä ja kesto vaihtelee tilanteiden ja tarpeiden mukaan.

Valmennus voidaan toteuttaa myös ryhmävalmennuksena. Valmennuskertojen määrä ja kesto vaihtelee tilanteiden ja tarpeiden mukaan. Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä sopiva valmennuskokonaisuus.