JOHDON COACHING

Johtajiin panostaminen kannattaa, sillä se tuo hyvinvointia ja tasapainoa koko organisaatioon. Hyvinvoiva johtaja suoriutuu työstään paremmin ja onnistuneella johtamisella on suuri vaikutus henkilöstön työssäviihtyvyyteen, tuottavuuteen ja koko organisaation menestykseen. Kehittyäkseen johtajana olisi hyvä löytää aikaa itsereflektiolle ja omien arvojen, kokemusten, osaamisen ja toimintatapojen tarkastelulle.

Johdon coaching tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä pohtimaan omaa toimintaa, johtamisfilosofiaa ja tavoitteita. Coachingissa oma valmentaja toimii luottamuksellisena keskustelukumppanina, sparraajana, henkilökohtaisen kehityksen ja itsensäjohtamisen tukena. Valmentaja haastaa ajattelemaan omia toiminta- ja työskentelytapoja ja auttaa rakentamaan pohjaa valmentavalle johtamiskulttuurille ja voimavarakeskeiselle, positiiviselle johtajuudelle.  Prosessin aikana syvennytään kehittämiskohteiden löytämiseen ja työstämiseen liittyivätpä ne sitten omiin toimintapoihin, viestintään, vuorovaikutukseen, ihmisten johtamistaitoihin tai omaan jaksamiseen ja ajanhallintaan. Coaching tarjoaa tuen voimavarojen kokonaisvaltaiselle hyödyntämiselle, jotta valmennettavat saavuttavat tavoitteensa ja kehittyvät. Johdon coachingin tuloksena on hyvinvoiva, työssään jaksava johtaja, jolla on valmiudet ja taidot nykyaikaiseen, taitavaan ihmisten johtamiseen.


Kenelle

Johdon coaching sopii keskijohdolle ja tiimin vetäjille, jotka haluavat kehittyä urallaan ja elämässään sekä edistää omaa ja työyhteisön hyvinvointia. Johdon coaching sopii, kun halutaan

 • valmentava kulttuuri organisaatioon
 • lisää hyvinvointia ja voimavaroja arkeen - töihin ja vapaalle
 • tukea työssä kehittymiseen ja työroolissa kasvamiseen
 • tukea tavoitteiden saavuttamiseen
 • lisää motivaatiota ja tehoa rutiinien haltuunottoon
 • tukea itsen johtamiseen, ajanhallintaan ja päätöksentekoon
 • lisää luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä

Coachingissa on kyse itsensä kehittämisen prosessista. Coaching sopii johtajille, jotka ovat motivoitununeita kehittymään ja valmiita panostamaan aktiivisesti prosessiin.


Sisältö

Coachingprosessin tavoitteet ja mittaristo muutoksille määritellään yhdessä valmennettavan, valmentajan ja tilaajaorganisaation edustajan (usein lähiesimies tai HR) kanssa. Valmennettavan henkilökohtaisten tavoitteiden lisäksi prosessia määrittävät siten myös tilaajaorganisaation tavoitteet ja odotukset prosessin lopputuloksille. Prosessi etenee coaching -sessioilla, joiden määrä ja kesto sovitaan asiakkaan kanssa. Asiakaskohtaisesti muotoiltavien coaching- sessioiden teemoja voivat olla esimerkiksi:

 • Itsetuntemus ja itsensä johtaminen
 • Oman roolin selkiyttäminen
 • Valmentava johtaminen
 • Vuorovaikutus- ja johtamistaitojen kehittäminen
 • Ajanhallinta, priorisointi ja päätöksenteko
 • Palautteen antaminen
 • Työstä palautuminen ja arjen tasapaino
 • Psykologinen turvallisuus, työhyvinvointi ja työn imu

Coaching -sessioiden välissä uudet opit jalkautetaan arkeen: työpaikalle ja sen ulkopuolelle. Oivallukset siirtyvät prosessin aikana heti käytäntöön ja koko työyhteisön hyödyksi.


Hyödyt

Yritykset, jotka tekevät yhteistyötä coachin kanssa, saavuttavat merkittäviä tuloksia yksilö- ja yritystasolla. Coachingia voi hyödyntää monipuolisesti johtamistyön kehittämiseen, roolissa kasvamiseen, itsensä johtamiseen, toimintatapojen kehittämiseen, sekä hyvinvoinnin ja työn mielekkyyden lisäämiseen. Coaching

 • kehittää itsetuntemusta
 • antaa mahdollisuuden tarkastella omaa roolia ja toimintatapoja uudella tavalla
 • kirkastaa tavoitteet ja auttaa löytämään keinot niiden saavuttamiseen
 • auttaa fokusoimaan omaa tekemistä, laajentaa ajattelua ja tehostaa työntekoa
 • auttaa suoriutumaan työssä paremmin
 • kehittää valmiuksia hyvään johtamiseen ja yhtenäistää johtamiskäytänteitä
 • kehittää vuorovaikutustaitoja
 • kehittää itseluottamusta ja tukee jaksamista
 • auttaa löytämään tasapainon työn ja vapaa- ajan välillä


Toteutus ja hinta

Coachingprosessi on yksilövalmennusta, joka voidaan toteuttaa joko lähivalmennuksena tai etänä Skype- yhteyden välityksellä. Coachingkokonaisuus suunnitellaan yhdessä tilaajaorganisaation ja valmennettavien kanssa. Valmennuskertojen määrä ja kesto vaihtelee tilanteiden ja tarpeiden mukaan.

Hinta alk. 150€ + alv tunnilta tai sopimuksen mukaan.

Valmennus voidaan toteuttaa myös ryhmävalmennuksena. Valmennuskertojen määrä ja kesto vaihtelee tilanteiden ja tarpeiden mukaan. Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä sopiva valmennuskokonaisuus.